สภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง สภานักเรียน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550
จนถึงปัจจุบัน สำหรับปีนี้มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมปีที่ผ่านมา
พบว่า กิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายที่จัดเกิดประสิทธิผล
และสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ถึงกระนั้นการพัฒนาสภานักเรียนไทยนอกจากจะมีความเกี่ยวข้องกับสภานักเรียนในสถานศึกษา
สภานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
สภานักเรียนไทยแล้วต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558
ของ ประเทศสมาชิก
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน
ให้ทันต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จึงได้จัดทำเอกสาร แนวการจัดกิจกรรม “สภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเชียน”
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดำเนินงานองค์กรสภานักเรียนในสถานศึกษา
และสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน ครู
ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของสถานศึกษา
และเห็นความสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนา สภานักเรียนไทย ให้ก้าวไกลสู่อาเซียนต่อไป

Advertisements